19. März 2023, 17:00
Schönheider Wölfe
v
Chemnitz Crashers